Initiatief Green Deal Nationale Koolstofmarkt op Klimaattop

screenshot_3058

Op woensdag 26 oktober vond in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam de Nationale Klimaattop 2016 plaats onder de titel ‘Bring Paris Home’. Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Sharon Dijksma wilde hiermee het Klimaatakkoord van Parijs van december vorig jaar promoten in Nederland. Op haar uitnodiging werden tientallen klimaatinitiatieven van bedrijven en burgers gepresenteerd. Samen waren de initieven goed voor totaal zo’n 17,6 Mton CO2-reductie in 2020. De projectreducties van de Nationale Koolstofmarkt staan er in voor 0,5 Mton CO2/jr (zie rapport Ecofys).

Bij een daarvan zijn wij mede-initiatiefnemer: het voornemen een Green Deal Nationale Koolstofmarkt te sluiten. Deze wordt later dit jaar officieel getekend. Op de Klimaattop werd de Green Deal toegelicht, lieten initiatiefnemers voorbeelden van projecten zien (Mijnwater, veenweiden, mestvergisting) en werden partijen uitgenodigd mee te doen.

We kunnen nu van start met het vormgeven van een nationale CO2-credit markt.  De Green Deal maakt in elk geval duidelijk dat je je CO2-emissies kunt compenseren met binnenlandse projecten: Jos Cozijnsen

Voorbeelden van projecten binnen de Green Deal zijn onder andere: een laadpaal voor auto’s verbonden aan zonnepanelen op een dak van een school; het rendabel maken van mestvergisters; gebruik van mijnwater voor opwarming en koeling van gebouwen; bescherming van veengebieden; en schone brandstof voor zwaar transport zoals zwaar wegverkeer, binnenvaart en zeeschepen. Al deze projecten dragen bij aan mindering van broeikasgasuitstoot. Het aansprekende van deze projecten is dat ze in eigen land of regio worden uitgevoerd, waardoor praktisch uiting wordt gegeven aan het motto ‘Bring Paris Home’.

De voorgenomen Green Deal Nationale Koolstofmarkt richt zich op emissiereductieprojecten in sectoren die buiten het ETS vallen, waaronder landbouw, verkeer en huishoudens. Behaalde emissiereducties kunnen vervolgens als zogenaamde CO2 credits worden verhandeld, bijvoorbeeld aan burgers en organisaties die hun autoverkeer of vliegreizen klimaatneutraal willen maken. We richten ons op een prijs van 20 tot 25 euro per ton CO2-equivalent, als weergave van de klimaaturgentie sinds ‘Parijs’,

cvsgmhtxgaee4ce-jpg_large

Vertegenwoordigers van enkele deelnemers, vrnl: Carbon Matters, Climate Neutral Group, Haags Klimaatfonds, CO2-bank Utrecht, Mestvergistersgroep Zuid-Holland, Zeeuws Klimaatfonds, Greensand, Energy Valley en auteur van dit artikel.

De nieuwe klimaaturgentie blijkt ook uit de forse klimaatdoelen die de EU afgelopen zomer heeft voorgesteld voor de sectoren buiten het ETS: 36% CO2 emissiereductie in 2030 t.o.v. 2005. Ook Nederland moet daarvoor flink aan de bak. Deze Green Deal past precies bij deze klimaaturgentie.

 

 

 

De voorgenomen Green Deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid, bedrijven, natuur- en milieuorganisaties en lokale klimaatfondsen. De Green Deal zorgt voor methoden en standaarden voor het berekenen van de emissiereductie voor een reeks van projecten en het borgen van de marktwaarde van de CO2-credits. Hierop wordt toegezien door een onafhankelijk college van deskundigen. Via een actieve communicatie hierover zorgen we voor een succesvolle en laagdrempelige betrokkenheid van bedrijven, (semi)overheidsinstellingen en burgers bij klimaatoplossingen.

Het initiatief voor deze Green Deal werd toegelicht in een break-outsessie tijdens de Klimaattop2016.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jos Cozijnsen: info@emissierechten.nl of 0621538678

Zie ook de volgende colums:
–  Aan de bak met niet-ETS doelen
–  Domestic Offsets: Naar een Green Deal National Koolstofmarkt (okt 2014!)

Artikel Energeia: Nationale koolstofmarkt voor oranje-groene emissierechten

Ecofys, Opbrengst actieplannen Klimaattop

screenshot_3063

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save

Save